In Defensa del territori, Salvem l'Empordà de purins

Els últims mesos des de la IAEDEN hem actuat davant la construcció de noves granges, ampliacions d’instal·lacions i de caps de bestiar, irregularitats urbanístiques i renovació de llicències.

A continuació detallem els casos als quals hem estat treballant:

  • Febrer

1. Al·legacions a la granja La Muga (Llers): Presentem al·legacions a l’ampliació de la granja La Muga a Llers, ubicada en una zona d’una elevada sensibilitat ambiental protegida pel Reglament de Domini Públic Hidrològic. El procediment no compleix amb la normativa establerta al no constar la consulta als òrgans competents sobre la necessitat de sotmetre el projecte a una avaluació ambiental. Per altra banda, el projecte no compleix amb l’article 10 del RD 206/2020 relatiu a la reducció d’emissions, atès que no contempla la construcció d’una bassa exterior coberta. Tampoc compleix amb les distàncies que les noves instal·lacions han de deixar a camins i altres explotacions, i es detecten errors en la ubicació i dimensions d’una nau existent. Finalment, no s’aporten alguns documents preceptius com l’informe de l’ACA.

En data 14.03.2022, rebem una notificació de l’Ajuntament comunicant-nos la renúncia del titular a dur a terme el projecte sol·licitat.

  • Març

1. Al·legacions a la granja El Puig (Cabanes): Presentem al·legacions a la proposta resolució provisional per la qual es renova l’autorització ambiental a l’empresa Ramaderia Ayats, SL, al terme municipal de Cabanes per una explotació de porcí, amb 3.300 truges reproductores i 850 de reposició (equivalent a una macrogranja d’uns 13.000 porcs d’engreix), ubicada a no més de 500 m del nucli urbà. Aprofitant la revisió d’ofici iniciada per aplicar les Millors Tècniques Disponibles (MTD) aprovades en el document d’execució 2017/2020 de la CE, la titular presenta un nou projecte modificat en més d’un 90% en totes les formulacions de l’aprovat en la resolució de 29.09.2016. No es publica ni es presenta a exposició pública, amb l’agreujant que la Declaració d’Impacte Ambiental que va avaluar el projecte inicial està caducada. Aquest fet és especialment greu atès que s’ha incomplert un procediment bàsic de la tramitació de l’expedient com és el període d’exposició pública i, amb la caducitat de l’estudi ambiental, mostra una vegada més la manca de control exhaustiu per part de l’administració d’aquest tipus d’instal·lacions. El nou projecte supera el màxim de capacitat que les explotacions que no respecten les distàncies sanitàries poden ampliar, i no acredita que les dejeccions derivades de l’ampliació s’aplicaran en zones no vulnerables a la contaminació per nistrats. També incompleix la distància mínima que les instal·lacions han de deixar als camins, no aplica les tècniques prescrites per la reducció d’emissions d’amoníac en l’explotació i no incorpora cap mesura per reduir els Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH).

2. Al·legacions a la granja Can Camansi (Sant Climent Sescebes): Presentem al·legacions a la sol·licitud de modificació substancial de l’autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental, per ampliar en 900 truges fins a les 3.200 places de truges de reproducció i 150 de reposició, promoguda per Agropecuaria Camansi, SL, al terme municipal de Sant Climent Sescebes. Les instal·lacions estan ubicades molt a prop del nucli urbà de Masarac. Es detecten irregularitats greus en l’anterior ampliació del 2016. Una de les naus es construeix, ja amb la Declaració d’Impacte Ambiental caducada, en una parcel·la diferent de l’autoritzada. Passa el mateix amb la bassa de purins que es projecta en una altra parcel·la de l’aprovada en la resolució de juny de 2021. Tenint en compte aquestes irregularitats, les noves naus projectades en l’ampliació actual redueixen les distàncies a altres explotacions, cosa que no compleix la condició fixada per les ampliacions de granges que no respecten les distàncies sanitàries, com és el cas. Les parcel·les a on estan ubicades les instal·lacions no estan vinculades jurídicament, per tant, no es garanteix la seva permanència futura en el projecte que asseguri la proporcionalitat de les construccions a la dimensió i escala del paisatge i que eviti una presència impròpia i desproporcionada d’aquestes. Com parcel·les individuals, incompleixen el planejament en aspectes com les distàncies mínimes als límits de la parcel·la. A més observem algunes mancances en les formulacions del projecte, per la qual cosa entenem que el projecte és insuficient i no és idoni: no justifica l’adopció de l’increment del 20% de la capacitat màxima, no inclou les mesures de bioseguretat reforçades atesa la seva proximitat al nucli urbà i a altres explotacions ramaderes, no es té en compte l’alta densitat ramadera de la zona, no s’aporta el sistema integral de gestió de les explotacions de bestiar porcí, manca la justificació que les persones que treballen en l’explotació tenen una formació adequada i suficient, les MTD comunicades a l’autoritat competent utilitzades en l’any anterior per la reducció de gasos contaminants i GEH, l’informe complet de la verificació de la impermeabilitat, integritat estructural i estat dels materials impermeabilitzants de les instal·lacions d’emmagatzematge i l’informe del darrer control de la gestió de les dejeccions ramaderes. Tampoc inclou els efectes de l’augment del consum d’aigua que suposarà l’increment de les 900 truges, les mesures per poder complir amb els compromisos de reducció de les emissions de GEH, i fonaments jurídics i tècnics que justifiquin la reducció del 30% dels valors d’emissió associats a les MTD alimentàries.

  • Abril

1. Al·legacions a la granja L’Olivar (Palau-Saverdera): La IAEDEN-Salvem l’Empordà està especialment preocupada per l’increment de granges de porcs al voltant de la zona vulnerable de l’Empordà. Al municipi de Palau-Saverdera, a 850 metres del Parc Natural dels Aiguamolls, s’està projectant l’ampliació d’una granja existent de 5172 porcs que passarà tenir-ne 7200, a la finca de l’Olivar i propietat de l’empresa Deusedes Corcoll i fills. De la mateixa manera que la IAEDEN ha estat lluitant contra granges properes a les basses de l’Albera, en aquest cas també es considera que és una zona d’alta sensibilitat ambiental. Està empíricament comprovat que la contaminació per nitrats dels sòls és directament proporcional al número de granges i de porcs en l’àmbit. La granja està situada a 12 metres de distància del rec del Salt de l’Aigua que aboca directament les seves aigües a la reserva integral del Parc Natural. La zona, a més, es troba dins el decret d’aqüífers protegits i a tocar a la zona vulnerable per nitrats. Per aquesta raó i alhora pels greus incompliments de la normativa vigent, s’han presentat al·legacions. La granja compta a dia d’avui amb 7 naus amb capacitat per 5172 porcs i els propietaris pretenen ampliar-la amb dos naus més assolint en total 7200 porcs, incrementant el nombre d’animals en 2028.

La IAEDEN considera que aquesta ampliació és inviable atès que:

  • Incompleix el Pla Director Urbanístic de la Serra de Rodes atès que supera el límit de 2500 porcs d’engreix que poden tenir les explotacions sotmeses a la aquesta normativa. També s’ubica en espais protegits pel PDU, el qual té com a objectiu la preservació i consolidació dels espais oberts i del paisatge, la connexió biològica entre els parcs naturals del Cap de Creus i dels Aiguamolls de l’Empordà i el reconeixement els valors agrícoles, forestals i paisatgístics de determinats sòls que ha de mantenir-se permanentment com no urbanitzables

  • Incompleix el Pla Territorial Parcial de Comarques Gironines atès que es situa en sòl de protecció especial, fet que limita l’ús d’aquests terrenys a “activitats que millorin la funcionalitat d’aquest sòl o la gestió que se’n faci en el marc dels objectius de preservació”, descripció que no encaixa amb el model de granges de producció intensiva de porcí, el qual l’únic que fa es degradar el sòl amb més purins, contaminació atmosfèrica i sobreexplotació dels recursos hídric.

  • Incompleix el planejament municipal i altra normativa sectorial, atès que la superfície de les noves edificacions previstes en el projecte superen l’índex d’ocupació del 5% de la superfície de les finques actualment vinculades, no es respecten les distàncies mínimes entre les naus i els camins i entre les instal·lacions d’emmagatzematge i els cursos d’aigua, en aquest cas el rec del Salt de l’Aigua, el qual aboca les seves aigües directament a la Reserva Integral dels Aiguamolls de l’Empordà.

  • Manca l’avaluació dels impactes negatius a un aqüífer protegit i al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, ubicat a tant sols 850 metres de distància.

És per això que des de l’entitat demanem a l’ajuntament que, no tan sols es denegui l’ampliació de la granja amb les naus 8 i 9, sinó que anem més enllà i demanem que s’estudiï restituir la legalitat urbanística de la nau 7 de la mateixa explotació al haver-se construït incomplint bona part de les normes urbanístiques que impossibiliten el desenvolupament d’aquestes dues noves.

Des de la IAEDEN-Salvem l’Empordà lluitem per un model ramader sostenible i dimensionat a les capacitats naturals del territori que acull aquestes instal·lacions. La tendència de seguir ampliant granges a un territori empastifat de purins, amb problemes de sequera i en plena crisi climàtica és intrínsecament inviable i un suïcidi de la petita pagesia, com s’està veient en l’actual crisi que pateix el sector per culpa dels marges de preus abusius i l’increment dels costos d’explotació. Cal un model que permeti als pagesos guanyar-se bé la vida i al mateix temps sigui sostenible i resilient als efectes del canvi climàtic.


0