In Defensa del territori, Energia

Els resultats destaquen el rebuig dels pobles de l’Albera i el Golf de Roses als projectes eòlics actuals i destaquen el consens generalitzat que cal una planificació de la implantació de l’eòlica a la comarca als espais amb menor impacte i allunyats dels espais naturals, el que podríem resumir com Renovables Sí, però NO PAS AIXÍ!

Si analitzem els resultats de l’enquesta feta als habitants dels pobles de l’Albera i el Golf de Roses ens trobem que en ambdós casos es rebutgen els projectes proposats. Tant si es demana als enquestats de l’Albera pels projectes de la costa i els propis, com si es fa a la inversa, el resultat és el mateix, el rebuig majoritari a les pretensions de les empreses promotores en aquests indrets, mostrant la solidaritat comarcal i defugint de les etiquetes nimby que tant s’han posat als detractors dels projectes.

Un fet també remarcable són les diferències d’opinió segons el rang d’edats. La gent jove (de 18 a 30 anys) en la seva majoria rebutgen els projectes plantejats a l’Alt Empordà, essent remarcable que en l’última pregunta sobre la millor ubicació per aquestes instal·lacions un terç es mostra favorable per l’opció de no fer-los a la comarca perquè viu del paisatge i el turisme. Si per contra analitzem la franja d’edat entre els 30 i 44 anys, en les preguntes referents a les ubicacions a l’Albera i el Golf de Roses es mostren favorables als projectes proposats, mentre que, paradoxalment, en l’última pregunta, es mostres més partidaris d’ubicar els projectes a les zones amb menor impacte i allunyats dels espais naturals, sent completament contradictori amb el posicionament anterior. Per últim, les últimes franges d’edat (45-64 i >65 anys) es mostres contràries a les ubicacions dels projectes actuals i són partidaris d’implantar l’eòlica als espais més adequats i amb menys impacte ambiental. Com a destacable de la franja dels >65 anys hi ha una gran quantitat d’indecisos (19,8 – 22,1%, una de cada cinc persones aprox), fet que pot ser interpretable a que bona part del debat es dona a les xarxes socials, espais on no hi són gaire presents.

En terme generals la posició contrària és majoritària, però no està molt allunyada de les posicions favorables, essent el sector dels indecisos minoritari (rang 11,7% a 12,7%). Aquesta situació ha variat relativament respecte l’enquesta feta al 2010 pel Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) al qual els enquestats respecte la seva opinió sobre l’eòlica un 36,5% van respondre en contra i un 32,5% a favor. En aquesta ocasió, hi ha un major percentatge de posicionats, però segueix dominant el sector contrari i ha incrementat la seva diferència respecte el sector favorable. Aquest fet dona ales a la nostra lluita, defugint de grans instal·lacions eòliques als espais més sensibles de la comarca i apostant per un model més planificat i respectuós amb els valors ambientals, socials i culturals de l’Alt Empordà. Cal seguir amb la campanya informativa i donar a la població una visió crítica sobre les renovables, defugint dels arguments tecnoptimistes i de greenwashing, tot augmentant el rebuig de l’Empordà al model imposat actualment. Només aplicant mesures d’estalvi, reducció del consum i mobilitat i, en definitiva, el decreixement, podrem fer una transició energètica sostenible territorial i ambientalment.

Renovables SÍ, però NO PAS AIXÍ!

0