Gràcies als nostres 787 socis, aquest any 2020 hem…

Memòria 2020

Presentat 45 al·legacions, consideracions, suggeriments i/o denúncies i 17 comunicats de premsa, a més de participar en diferents ocasions en programes de ràdio i televisió.

Realitzat 19 sortides, xerrades i/o activitats, 3 xerrades explicant l’afectació del Pla Director Urbanístic a l’Alt Empordà i continuat les actuacions de l’espai en custòdia els estanyols de Mas Margall. L’Observatori dels Amfibis a l’Alt Empordà ha continuat el mostreig, fet sortides i redescobert el tritó verd als Aiguamolls!

Hem continuat amb els grups de treball de SOS Costa Brava, Custòdia Agrària, Salvem l’Empordà de purins, Emergència climàtica, Energies renovables, Natura, Educació ambiental i el grup d’esplai, que aquest estiu ha organitzat el Casal Pescadors de Natura de Sant Pere Pescador i el camp de treball a l’Illa de Portlligat i el Pla de Tudela.

Degut a la pandèmia no vam poder participar a activitats habituals, com la parada de llibres i flors a la Rambla per Sant Jordi o l’organització del sopar a la Trobada Cantadors d’Espolla. Tot i així, hem continuat coorganitzant els XXX edició dels Premis Juvenils Josep Maria Álvarez de recerca sobre Medi Ambient i Natura.

…i molt més! Ajuda’ns, tots junts Salvem l’Empordà, fes-te soci/a!

Col·laborant amb el Fòrum l’Escala-Empúries i SOS Costabrava hem parat l’aeròdrom projectat a l’Escala i hem aconseguit que s’aprovi el PDU de la Costa Brava.

Qui som IAEDEN-Salvem l’Empordà?

Amb el nostre treball local volem contribuir a deixar un món millor a les futures generacions, tot fomentant la sostenibilitat ambiental, la cultura del decreixement i la democràcia participativa.

La IAEDEN es crea a l’any 1980 amb la reivindicació activa de protegir el Parc Natural dels Aiguamolls. Una lluita emblemàtica que va continuar posteriorment amb la reivindicació de protecció del cap de Creus i de l’Albera.

En el seus inicis la IAEDEN és una associació ecologista principalment conservacionista i a partir de l’any 2000 comença a treballar alhora temes d’ecologia. Una evolució habitual en el context de les entitats ecologistes.

Des de l’estiu del 2002, i a partir d’una crida a la societat civil per a la mobilització en defensa del territori, la IAEDEN impulsa la Plataforma Salvem l’Empordà. A partir d’aquí, persones no estrictament naturalistes ni ecologistes s’agrupen per defensar la nostra comarca d’un model de creixement desorbitat, gens sostenible ni respectuós amb l’entorn. Durant aquest període, aconseguim que la Generalitat redacti un Pla Director per la nostra comarca i, a la vegada, aturem diferents projectes que haurien estat un desastre: urbanitzacions (Fluvià Nàutic, Cap Ras, Vall de Santa Magdalena), camps de golf (Escala, Cistella), parcs eòlics dins de zones d’elevat interès natural, etc.

L’any 2010 fusionem les dues entitats i neix: IAEDEN-Salvem l’Empordà.

1980-2014

logo IAEDEN vell

2002-2014

Logotip Salvem l'Empordà

2014 – Actualitat

Logo-Iaeden-Salvem-NEGRE

La nostra missió és contribuir a deixar un món millor a les futures generacions, tot fomentant la sostenibilitat ambiental, la cultura del decreixement, i la democràcia participativa.

Volem potenciar un model a la comarca basat en un canvi de mentalitat que cal aplicar a nivell global. Així doncs, volem transformar l’actual societat que no respecta el seu entorn en una societat que tingui en compte el planeta on vivim i sigui respectuosa i responsable a nivell social, econòmic i ambiental. Tot això per fer del nostre territori un lloc on viure, nosaltres i les futures generacions, en sintonia amb el medi ambient.

Dins les finalitats estatutàries (artícle 2 de l’Estatut) es defineixen legalment les actuacions i activitats que desenvolupem per tal d’assolir la nostra missió.

Aquestes finalitats són:

 1. Investigar, estudiar i divulgar organismes i sistemes que constitueixin els valors naturals i ambientals de l’àmbit d’actuació de l’entitat, així com les seves interaccions amb els valors culturals i socials,  que constitueixen el patrimoni natural i humà d’aquesta regió inclosos els valors culturals, històrics, arquitectònics, arqueológics i paleontològics .
 2. Organitzar i fomentar iniciatives per a la defensa del patrimoni natural, preferentment de la comarca de l’Alt Empordà, mitjançant la promoció de l’educació ambiental i de campanyes en defensa del medi ambient, el paisatge i la biodiversitat, així com vigilar, denunciar i intentar aturar totes les  agressions ambientals, així jutjades des de criteris de sostenibilitat. S’utilitzaran totes les estratègies èticament acceptables i sota els principis de la no violència.
 3. A partir de l’educació ambiental fomentar actituds i valors encaminats a aconseguir el coneixement i la protecció d’aquest patrimoni natural i humà, així com el concepte de sostenibilitat ambiental (que en les societats desenvolupades, ha de tendir al decreixement en el consum dels recursos i l’estalvi energètic) entre la població de l’àmbit d’actuació de l’entitat, fomentant el canvi cultural que pugui fer possible aquest tipus de desenvolupament, estimulant l’associacionisme i el cooperativisme en l’àmbit ambiental.
 4. Propiciar mesures de cooperació institucional en totes les àrees, encaminades a garantir la sostenibilitat, i facilitar propostes programàtiques encaminades a aquest fi. Impulsar i col.laborar amb aquelles iniciatives que concretin i facin possible l’exercici del dret a viure en un medi equilibrat, sostenible i respectuós amb la salut i a gaudir dels recursos naturals i del paisatge en condicions d’igualtat, fent-ne un ús responsable i evitar-ne el malbaratament.
 1. Estudiar, divulgar i denunciar les causes que ens aboquen tant al malbaratament dels recursos com a la seva injusta acumulació, explotació, i distribució i la seva incidència en el medi ambient, en l’àmbit mundial, per tal de fomentar una concepció global, planetària i solidària dels problemes ambientals, així com la seva incidència a escala local.
 2. Exercir l’acció pública en qualsevol instància en matèria urbanística, ambiental, en defensa del patrimoni natural, cultural, arquitectònic, arqueològic i paleontològic, contra els actes o disposicions, o també les omissions, que puguin posar en risc lllur preservació i els principis que inspiren la sostenibilitat ambiental, en benefici de les generacions futures.
 3. En les seves actuacions, campanyes de sensibilització o de denúncia, l’associació podrà emprar la denominació Salvem l’Empordà.
 4. Potenciar els valors democràtics de la no violència, la solidaritat, el lliure accés i difusió de la informació, i la participació activa dels ciutadans en la presa de decisions, tant pel que respecta a l’actuació al sí l’entitat com en les activitats o reivindicacions medioambientals que promogui o participi.
 5. Representar la ciutadania i generar responsabilitat envers les persones propietàries i gestores de terrenys amb valors naturals (o culturals) envers la conservació d’aquests, mitjançant activitats de custòdia del territori. Aquest objectiu es realitzarà duent a terme activitats de sensibilització i assessorament envers les persones propietàries i/o gestores de finques en custòdia, duent a terme actuacions de voluntariat per gestionar o recolzar la gestió de les finques de titularitat privada i signant acords de custòdia del territori amb persones o entitats públiques o privades propietàries o gestores de finques per a la preservació dels seus valors naturals i/o culturals.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Resultat de les activitats acomplertes

Les activitats es crean i organitzen dins els grups de treball corresponents,  i es publiquen i realitzen al trimestre següent. Les actuacions segueixen el programa previst i publicat a l’assemblea general de socis, però majoritàriament, i d’acord amb seu objectiu estatutari,  s’adapten als requeriments que demana l’actualitat del moment.

Totes les activitats i actuacions que realitzem compleixen al 100% les finalitats estatutàries i els objectius de l’entitat.

El seu resultat ho podem mesurar a curt termini, per  l’ elevada participació en les activitats i campanyes, del públic en general i dels nostres socis;  i a llarg termini, per la incidencia de les nostres propostes, suggeriments i al·legacions… en les autoritzacions, drecrets, lleis….  de l’àmbit mediambiental, publicades per l’administració.

Una altra i important mesura dels nostres resultats és l’alt percentatge de contenciosos guanyats a l’administració, i això ho podem traduir en zones del territori que hem aconseguit preservar i protegir.

 

Col·lectiu de persones ateses (beneficiàries):

Els beneficiaris de la nostra tasca és tota la gent que viu a la comarca i la gent que ve a passar dies o temporades per gaudir de la natura i el paisatge. Las nostres activitats i actuacions estan dirigides als socis de l’entitat  i al públic en general, principalment de la comarca.

Les activitats d’educació, difusió i coneixement del patrimoni natural es realitzen en un número variable d’entre 15 i 20 a l’any, i tenen una mitjana aproximada de 20 participants a cada activitat. També realitzem campaments i sortides on, dins aquests temps lúdic i fent activitats recreatives, introduïm als nens i joves al coneixement del medi ambient, la natura i la importància de la seva cura i preservació. El número de participants durant 2021 va ser d’uns 45 nens i joves.

Quan sorgeix alguna problemàtica mediambiental, la nostra força es focalitza en la denúncia, i mitjançant al·legacions fem arribar a l’administració les nostres queixes i suggeriments. Quan per aquesta via no trobem les solucions que considerem adients, organitzem accions i/o campanyes de denúncia per informar al públic sobre aquest problema. Cridem així a tothom que vulgui participar, col·laborar i fer seva la nostra veu. Aquests esdeveniments depenen molt de la problemàtica del moment i varien molt: des d’una petita acció amb uns quants participants, a una gran campanya amb un número que pot arribar als centenars.

Dins les campanyes, els participants assisteixen a jornades divulgatives i ens recolzen en la nostra reivindicació. Molts també col·laboren de diferents maneres: amb aportacions econòmiques, distribuint la informació, signant manifestos, i amb diferents graus d’implicació en les tasques organitzatives. El número, en aquest últim cas, depèn del grau de complexitat de cada campanya.

Descarregueu-vos els estatuts:

Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i renunciable. L’Assemblea es convoca com a mínim un cop l’any i defineix el Pla de treball anual i el pressupost del proper exercici. Les funcions d’aquest òrgan estan descrites en l’article 16 dels estatuts de la IAEDEN. La darrera Assemblea General es va realitzar en data 25 de febrer de 2022 i podeu consultar l’acta i la memòria 2021.

Junta Directiva

La Junta Directiva està formada per: president, vice-president, secretari general, tresorer i tres vocals (com a mínim). Les funcions d’aquest òrgan estan descrites en l’article 16 dels Estatuts. Al 2022 la Junta Directiva de la IAEDEN està constituïda per:

 • President: Llorenç Pascua
 • Vice-presidenta: Bàrbara Schmitt
 • Secretari general: Lluís Serrano
 • Tresorera: Consol Rovira
 • Vocals: Ignasi Batet, Carme Bosch, Marcel Gutinell, Leonel Manso, Miquel Sánchez, Xavier Vizcaino, Frederic Fortunet, Ariana Seglar, Anna Maria Pujol, Esteve Robleda, Anna Albó, Damià Pastor, Marta Ortega, Ernest Pous, Mikel Zabala, David Ibañez i Marta Ball llosera.

Equip executiu

L’equip executiu el formen les persones que executen les accions a realitzar des de l’assemblea. A l’any 2021 està format per:

 • Secretària administrativa: Mònica Pepa. Mail de contacte: iaeden@iaeden.cat
 • Secretària tècnica i portaveu: Raúl Dominguez. Mail de contacte: tecnica@iaeden.cat
 • Difusió i comunicació: Neus Giró. Mail contacte: difusio@iaeden.cat

La IAEDEN-Salvem l’Empordà té representants:

 • A la Junta de Protecció del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
 • A la Junta de Protecció del Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera.
 • Al Consell Consultiu del Parc Natural del Cap de Creus.
 • A la Comissió de Desembassament de La Muga.
 • Al consell Consultiu del Consorci de l’Alta Garrotxa.
 • Al Consell de Caça de Girona.

Suport i col·laboració amb d’altres entitats i plataformes

 • Al consell de la Federació d’Entitats Ecologistes de Catalunya.
 • Al consell de la Federació SOS COSTA BRAVA.
 • És membre actiu del grup de treball de Custòdia Agrària de la Xarxa Custòdia del Territori
 • Donem suport al col·lectiu Defensa del Patrimoni Natural a Catalunya.
 • Es manté el suport a NO A LA MAT.
 • Col·laboració activa amb la plataforma en defensa de la Garriga d’Empordà.
 • Col·laboració activa amb la Xarxa per la sobirania energètica (Xse).
 • Es manté el suport a la plataforma Anti-nuclear de les comarques gironines.
 • Es manté el suport a la plataforma Aigua és vida.
 • Col·laboració amb la plataforma Aturem les prospeccions.
 • Es dóna suport al Moviment per la Justícia Climàtica.

NIF de l’entitat: G17098534

Número al registre d’associacions del registre de Girona:  790

Número de registre de Grups d’Interès:  495

Balanç social (número socis) al 31 de desembre de 2021: 796

Memòries d’anys anteriors

2019

Acta Assemblea General 2020

Memòria 2019 i Pla de treball 2020

2018

Memòria IAEDEN-Salvem l'Empordà 2018
Memòria IAEDEN-Salvem l'Empordà 2018

Memòria 2018 i Pla de treball 2019

Acta Assemblea General 2019

2017

Memòria 2017 i Pla de treball 2018

Acta Assemblea General 2018

0